تعرفه ها

عنوان هزینه
درگاه غیرمستقیم 1 درصد
درگاه مستقیم 1 درصد
انتقال وجه داخلی رایگان